Hus beskyt mod rotter.

Foto: Getty Images Problemer med rotter stammer oftest fra kloakken.

Sådan beskytter du din bolig mod rotter

Huller i murværket, ødelagte ledninger og spredning af alvorlige sygdomme. Rotter er en ubuden gæst i boligen. Men hvordan kommer de ind i din bolig, hvor skadelige er de - og hvordan kommer du dem effektivt til livs?

Rotter er et stigende problem i Danmark, og mange kommuner oplever en stigning i antallet af sager om rotter på mere end 80 pct. Selvom man ikke kan pege på en bestemt årsag til de mange rotter, så mener flere eksperter, at det bl.a. kan skyldes de seneste års milde vintre, som giver rotterne rigtigt gode betingelser for at overleve og formere sig. Et rottepar bliver nemt til 50 rotter på bare et år, hvis de får de rigtige betingelser, men forsøg har vist, at et rottepar kan blive til så mange som 862 på et år. Derfor er det vigtigt med effektiv rottebekæmpelse.

Skadedyr og bakteriebomber

Der findes over 60 forskellige rottearter, men det er næsten udelukkende den brune rotte, som du møder herhjemme. Rotter er skadedyr, der udover at være smittebærere og overføre alvorlige sygdomme til mennesker, kan de være årsag til ubehagelige lugtgener. Desuden kan de forårsage alvorlige skader på din bolig, fx på rør, ledninger og kloaknettet med deres gnaven. Med deres store fortænder kan rotterne gnave sig igennem stort set alle materialer, fx aluminium, zink, plast, kalksten og mursten, bare deres tænder kan få fat.

Rotter ude og inde

Problemer med rotter stammer oftest fra kloakken. Det skønnes, at i omkring 24 procent af tilfældene har rotteplage at gøre med kloakker og defekte vandlåse. Rotterne kan trænge direkte ind i boligen via afløbene i bl.a. køkken, bad, toilet og bryggers, typisk som følge af manglende eller defekte vandlåse. De kan også komme ind gennem utætheder i afløb og kloakker i og uden for huset eller gennem ødelagte ventilationsriste eller defekte eller åbne vinduer. Uden for huset kan rotterne holde til i udhuse, brændestabler, kompostbunker eller affaldsdynger, hvor de kan være uforstyrrede.

Forebyg rottebesøg

Effektiv rottebekæmpelse er vigtig, og du kan selv gøre meget for at forebygge besøg af rotter. Rotter søger typisk derhen, hvor der er noget at spise, og derfor skønnes det, at ca. en tredjedel af tilfældene med rotter er ”føderelateret”. For at undgå rotter er det derfor vigtigt, at behandle affaldet med omtanke og være meget omhyggelig, når du smider dit affald ud. Sørg for at smide affaldsposer, særligt køkkenaffald, direkte i skraldespanden, hold igen med at fodre havens fugle og sørg for at sikre hønsehuse eller kaninbure. Desuden er det vigtigt, at du jævnligt tjekker dine kloakker. Defekte eller manglende vandlåse er en invitation til rotter. Det samme er en udtørret vandlås, som sender frisk luft ned i kloakkerne og lokker rotter frem. For at undgå rotter i dit hus kan du også montere en såkaldt rottespærre. En rottespærre placeres i kloakledningen og sørger for, at rotterne bliver nede i kloakken.

Pligt til at anmelde rotter

Tidligere brugte man rottegift for at komme skadedyrene til livs, men siden 2016 er det ikke længere tilladt for private at benytte rottegift til at forebygge rotter, da rottegift er skadelig for fx rovfugle og rovpattedyr, når de fanger og æder rotterne. Med de nye regler er det således kun autoriserede rottebekæmpere, der må benytte rottegift og lægge rottegift ud hos private. Da en rotte hurtigt bliver til mange, at det dog vigtigt at komme dem til livs. Hvis du ser en rotte – også selvom den er død - eller tegn på rotter, har du derfor pligt til at anmelde det til kommunen med det samme. Kommunen har pligt til at foretage en effektiv rottebekæmpelse, og anmelder du rotter, vil du altid få besøg af en skadedyrsbekæmper, som betales af din kommune. Vælger du at tilkalde et privat firma, skal du dog selv betale for rottebekæmpelse.

Rottespærre til rottebekæmpelse

En rottespærre er en effektiv løsning til rottebekæmpelse, da den kan begrænse rotter i at trænge ind i dit hjem. En rottespærre holder simpelthen rotterne ned i kloakken. En rottespærre består af to klapper, der placeres i kloakledningen i brønden. Klapperne kan kun åbnes en vej, og på den måde kan spildevand og regnvand komme ud, men rotterne kan ikke komme ind, fordi klapperne spærrer vejen. En rottespærre skal installeres af en autoriseret kloakmester og koster typisk mellem 2.500-3.000 kr. Mange forsikringsselskaber tilbyder også installation af rottespærre. Når en rottespærre er installeret, er det vigtigt at vedligeholde den, for at den skal have en forebyggende effekt. Og fungere som effektiv rottebekæmpelse.

Tegn på at du har rotter

Hvis du er i tvivl om du har rotter i din bolig, kan du holde øje med følgende tegn:

 • Efterladenskaber fra rotter. Rotter efterlader deres ekskrementer på særlige steder og sjældent spredt tilfældigt rundt omkring. Rotteekskrementer fra voksne rotter er typisk ca. 17 mm lange og 6 mm tykke.
 • Støj. Hvin og skrig eller gnavelyde på loftet eller under gulvet. Rottestøj kan også komme fra vægge og hulmure.
 • Rottereder. Rotternes reder består af forskellige materialer og findes typisk steder, hvor rotterne kan være i fred, som fx i hulrum under gulvet. Men de kan også være skjult i affaldsdynger, kompostbunker, brændestabler eller blandt materialer, er ikke har været benyttet længe.
 • Løbespor. Der hvor rotten færdes, afsætter den en fedtet, brun belægning. Sporene afsættes typisk på rottens faste ruter, på bjælker, langs vægge og på rør og kabler.
 • Dårlig lugt. Rottelugt er skarp og ubehagelig og er især stærk i nærheden af reden.
 • Huller indendørs. Rotter kan gnave sig gennem de fleste materialer i paneler, vægge og gulve. Små runde huller er tegn på rotter. Hold især øje med friske, afgnavede træspåner og andre materialerester.
 • Huller udendørs. Dukker der umotiverede huller op, uden at der ligger opskrabet jord omkring dem, eller synker jorden over kloakledninger, kan det være tegn på gange gravet af rotter. Gravearbejdet kan også underminere underlaget under fliser og belægninger.

8 gode råd: Sådan undgår du rotter

 • Tjek at kloakker, afløb og toiletter er intakte. Se efter lækager og revner, som rotterne kan løbe igennem. Det er også vigtigt, at ydermure, døre, vinduer og tag er hele og tætte og uden huller og sprækker.
 • Sørg for at affald ikke er tilgængeligt for rotter. Kom det i affaldsspanden med det samme.
 • Vær påpasselig med at lægge fuglefoder ud, da det også er en fødekilde for rotter
 • Rotter bliver tiltrukket af madrester. Sørg derfor for at rengøre og rense din vandlås, særligt i køkkenvasken. Husk også gulvafløb på badeværelset og i kælderen.
 • Sørg for at klippe tæt krat og anden bevoksning ned omkring huset, da planter gør det muligt for rotter at klatre ind i huset.
 • Sørg for at rydde omkring huset, så der ikke ligger rod, haveaffald m.m., der kan være gemmested for rotter.
 • Placer evt. hønsenet i nedløbsrørene, da rotter kan kravle op til tagrenderne og ind i huset via rørene.
 • Overvej at få installeret en rottespærre. Der findes flere forskellige typer af rottespærre, men de virker alle ved at forhindre rotten i at trænge forbi og længere ind i afløbssystemet.

Kilder: rotteangreb.dk, Miljøstyrelsen, Bolius

Se, hvad vi ellers skriver om: Boligkøb og Rengøring

610x200_woordy_knap2.jpeg