Forstå den nye barselsmodel
SPONSORERET indhold

Forstå de nye barselsregler: Hvad betyder de egentlig?

Er du forvirret over, hvordan det hænger sammen med de nye barselsregler, som indeholder øremærket barsel til mænd og medforældre? Få overblikket her.

Af: Susanne Baden Jensen og Amalie Louise Bernitt Foto: Getty Images
03. mar. 2022 | Børn | ALT.dk

Kommende mødre og fædre skal fremover dele barslen mere ligeligt mellem sig.

Et bredt politisk flertal er nemlig blevet enige om en ny barselsaftale, som torsdag blev vedtaget i Folketinget, og som træder i kraft allerede fra august 2022. For forældre, som får børn før 2. august, gælder de nuværende regler. 

I den nye aftale vil mor og far hver have 11 ugers barsel, mens de sidste 26 uger kan deles, som det passer familien bedst. De 11 uger er øremærket, og det betyder, at de ikke kan overføres til den anden forælder. Vælger far derfor ikke at holde sin del af barslen, vil ugerne ikke længere kunne bruges.

Aftalen kommer i kølvandet på et EU-direktiv, der har bestemt, at alle medlemslande skal sikre minimum to måneders barsel til hver forælder senest i 2022. I september kunne arbejdsgiverne og lønmodtagerne lægge de første sten til det, der nu er den nye barselsaftale, og siden har debatten været rødglødende.

Hvor nogle fejrer aftalen som en sejr for ligestillingskampen, mener andre, at den nye model fratager den enkelte familie deres frie valg.

Er du i tvivl om, hvad der er op og ned i massen af fakta? Vi har samlet en oversigt her.

LÆS OGSÅ: Far på barsel: "Jeg blev sådan lidt Sofie Linde-paf"

Hvordan fordeler barslen sig i den nye lov? 

De nye barselsregler vil fordele barslen således:Barselsmodel.png

Mors og fars samlede mængde af barsel vil forblive den samme med den nye aftale - nemlig 48 uger. Derudover har den gravide stadig ret til fire ugers barsel inden fødslen, som ikke medregnes i de 48 uger.

Indtil nu har de danske barselsregler øremærket 14 uger til mor, mens far har haft to ugers øremærket barsel. Derefter har de så haft mulighed for at dele de resterende uger imellem sig. I den nye aftale vil der være 11 ugers øremærket barsel til hver.

Præcis som i dag skal to af fars øremærkede uger holdes i forbindelse med fødslen. De resterende 9 øremærkede uger skal afholdes inden for barnets første leveår.

Konkret betyder det, at fædre til august får ni ugers øremærket barsel mere end nu. De kan ikke overdrages og går tabt, hvis ikke far holder dem.

Hvilke regler gælder for selvstændige?

Den nye barselsmodel kommer ikke til at gælde for selvstændige eller ledige. Det skyldes, at EU-direktivet kun omfatter lønmodtagere, og medlemslandende kan derfor selv beslutte, om reglerne også skal gælde for familier med selvstændige og ledige.

Med de nye regler kan familier, hvor enten mor eller far er selvstændige, altså vælge at overdrage 9 af de 11 ugers barsel til den anden forælder.

Hvilke regler gælder for soloforældre?

Som reglerne om barsel er i dag, er det kun barnets retlige forældre, der kan tage del i barselsorloven. Men også det ændrer sig med de nye regler.

Her kan soloforædre nemlig vælge at overdrage den øremærkede barsel til et nærtstående familiemedlem. Det kan fx være en bedsteforælder.

I familier, hvor der kun er én forælder, bliver reglerne desuden ligestillet, så de 11 uger ikke bortfalder, så både solomødre og solofædre kan holde op til 46 ugers barsel efter fødslen.

Hvilke regler gælder for regnbuefamilier?

Familier, hvor der er tre forældre, får også de nye regler at mærke. Hvor det før kun har været barnets retlige forældre, der kunne tage barsel, bliver det nu muligt for medmor eller medfar at tage del i de uger af barslen, som ikke er øremærket. Altså de 26 resterende uger.

Den regel træder i kraft fra 2024.

Hvorfor vil EU blande sig i barselsregler?

Formålet med 8 ugers øremærket forældreorlov til hver forælder sker bl.a. for at bidrage til øget ligestilling mellem kønnene ved, at:

 • ..fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet
 • ..tilskynde til en ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser mellem mænd og kvinder
 • ..mindske forskellen i mænds og kvinders indkomst og løn

Læs også: Skræmmende status fra EU: Så langsomt går det fremad med ligestillingen

Hvad er de nye krav om barsel i EU-direktivet? 

Alle EU-lande skal minimum per 2. august 2022 tilbyde:

Fædrebarsel: Fædre – eller den anden forælder – får ret til barsel i 10 arbejdsdage - altså to uger (øremærket) - med en ydelse svarende til ydelse ved sygdom. Det svarer til de danske regler i dag.

Forældreorlov: 16 ugers orlov til hver forældre, hvoraf 8 uger ikke kan overføres fra den ene til den anden forælder (øremærket) og med ret til økonomisk ”passende” ydelse/kompensation for både mor og far/anden forælder.

Direktivet er en ”minimumslov” på området. De enkelte EU-lande må altså gerne øremærke flere ugers barsel. Kilde: FT.dk

Hvem tager barsel i Danmark i dag?

 • FAR: Danske fædre, der fik barn i 2018, tog i gennemsnit 31,9 dages barsel.
  Det vil sige, at de tog 17,9 dages barsel (svarende til lidt over 2,5 uge) UDOVER de 14 dages øremærket barsel.
 • MOR: Danske mødre, der fik barn i 2018, tog i gennemsnit 273,9 dages barsel.
  Svarende til at mødre tager lidt over 39 uger.

Kilde: Danmarks Statistik 

Hvorfor tager mor mest barsel i DK?

Kvinder holder næsten ni gange så meget barsel som mænd i Danmark.

Danske forældre blev spurgt i en stor undersøgelse for Institut for Menneskerettigheder i 2020, hvorfor den ene forælder (oftest moren) havde taget hovedparten af barslen.

De tre største begrundelser lød:

1) Økonomiske hensyn (46 procent)

2) Den ene havde et ønske om at afholde størstedelen af barsels- og forældreorloven (41 procent)

3) Moren havde et ønske om at amme længst muligt (31 procent af mødrene svarer dette)

Grfik - Institut for Menneskerettigheder 1.jpg

Hvem er for og imod øremærket barsel til mænd?

Flere mænd end kvinder går ind for 8 ugers øremærket barsel til fædre, som EU kræver indført.

Det viste en undersøgelse blandt 2.000 danske forældre lavet for Institut for Menneskerettigheder i 2020. 

Således svarede 38 procent af fædrene, at de i meget høj/høj grad går ind for øremærkningen, mens samme svar hos kvinderne var 28 procent.

Omvendt er 47 procent af mødrene og 35 procent af fædrene kun i meget lav/lav grad tilhænger af 8 ugers øremærkning.

Grafik - Institut for Menneskerettigheder 3.jpg

Ønsker danske mænd at tage mere barsel?

Mænd vil gerne have meget mere barsel, viser en undersøgelse som Epinion har lavet for HK Privat.

64 procent af de adspurgte mænd vil gerne holde mere barsel. Og kun 16 procent af de adspurgte mænd mener, at den fordeling, der er i dag, hvor kvinder tager 91 procent af barslen, er god.

Derimod mener 42 procent af kvinderne, at mænd bør holde mere barsel. Og 30 procent af de adspurgte kvinder er tilfredse med barselsfordelingen, som den ser ud i dag.

Kilde: Mænd vil have mere barsel – og så starter den næste diskussion…

Hvor mange fædre vil IKKE tage 8 ugers øremærket barsel?

Hvis fædre ikke tager den øremærket barsel, falder den bort. Men hvor mange vurderer, at manden/medforælderen ikke vil afholde en øremærket barsel på 8 uger?

I undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder (2020) fordelte det sig således:

IKKE BRUGE: 14 procent af fædrene svarer, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de ville bruge den øremærkede barsel på 8 uger. 26 procent af mødrene vurderer det samme om deres partner.

BRUGE: 69 procent af fædrene svarer, at de sandsynligvis ville have afholdt 8 ugers barselsorlov, hvis den var øremærket til faren. Lidt færre mødre vurderer, at deres partner ville have afholdt orloven.

Grfik - Institut for Menneskerettigheder 2.jpg

Hvad koster det lønmæssigt for kvinder at gå på barsel?

Forskning peger på særligt én årsag til det fortsatte løn-gab mellem mænd og kvinder: Nemlig børns påvirkning på kvinders karrierer – og at kvinder lønmæssigt aldrig indhenter det tabte.

Kvinder taber i snit 10 procent i livsindkomst pr. barn, mens mænds livsindkomst i store træk er upåvirket af, om han har børn eller ej

På kort sigt falder kvinders arbejdsindkomst med i snit 30 procent efter første barn, bl.a. som følge af barselsorlov, men selv efter 10 år ligger deres arbejdsindkomst stadig i snit 20 procent under, hvad den ellers ville have været.

Forskerholdet undersøgte lønudviklingen hos knap 500.000 danske par med børn fra fem år, før de fik deres første barn, til 10 år efter. Parrene er statistisk fulgt fra 1980 til 2013.

Grafik - HK løngab.jpg

Kilde: Københavns Universitet (2018) og HK.dk

Kan barsel til mænd øge en families indkomst på sigt?

Ja, i familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. 

Det er Rockwool Fonden, som har undersøgt effekterne af fem tidligere reformer, og de viser entydigt, at når far tager en større andel af barslen, stiger husstandens samlede indkomst.

Forlænger manden sin barselsorlov med to uger, stiger kvindens årsløn i snit mellem 7.300 og 53.300 kroner – alt efter job og uddannelse.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed (2016) og Pol.dk

Hvordan er barslen i andre nordiske lande?

 • Island: 12 uger (3 måneders) øremærket barsel til fædre (indført 2001)
 • Norge: 10 ugers øremærket barsel til fædre (2014)
 • Sverige: 8 ugers (2 måneders) øremærket barsel til fædre (indført i 2002)
 • Finland: 3 uger i forbindelse med fødslen + 6 ugers øremærket orlov til fædre (indført i 2013)
  *i 2021 forslog den finske regering at øremærke 27 ugers barsel med dagpenge til hver forælder
 • Danmark: 2 ugers øremærket barsel til fædre (indført i 1984)

Kilde: Kvinfo.dk (2018) og Institut for menneskerettigheder (2014) og Akademikerbladet.dk

Hvor meget barsel tager mænd i de andre nordiske lande?

I Danmark og Finland tager fædrene omkring 11 procent af barselsorloven, i Sverige og Island tager de cirka 30 procent og i Norge cirka 20 procent, viste en rapport i 2019 med svar fra 7.500 mænd og kvinder.  

 • Sverige har den største andel af fædre, som holder mere end et halvt års barselsorlov. 
 • Danmark har den største andel af fædre, som kun holder to ugers barselsorlov med deres børn.   

Forskellene skyldes, at Sverige, Island og Norge har et system med øremærket barsel til fædre for at få dem til at tage mere barselsorlov, mens systemet er mere fleksibelt i Danmark og Finland, lyder en af konklusionerne.   

Hvad giver det far og barn imellem, når far tager barsel?

Når mænd tager barsel, er det vigtigt – ikke kun for ligestillingen ­– men også for mænds relation til forældreskabet, forklarer mandeforsker Svend Aage Madsen.

”Når du er sammen med barnet så tidligt som muligt i livet, så har det indflydelse på relationen resten af livet. Det viser al forskning,” siger han og uddyber:

”At (mænd, red.) engagerer sig i barslen og tager ansvar for børnene, mindsker også risikoen for skilsmisse. Og så ved vi også, at mænd begynder at tage mere vare på deres helbred, når de begynder at engagere sig i forældreskabet. Så der er en lang række positive effekter – udover ligestillingen.”

Kilde: Mænd vil have mere barsel – og så starter den næste diskussion… 

Artiklen er oprindeligt udgivet i september 2021, men er løbende opdateret med nye regler og retningslinjer. 

Anbefalet til dig