Forstå den nye barselsmodel

Foto: Getty Images Hvor mange selvstændige er der i DK? Og hvor meget barsel tager fædre i de nordiske lande?

Forstå den nye barselsaftale: Hvad betyder den egentlig?

Er du forvirret over den nye barselsmodel, som også indeholder øremærket barsel til mænd og medforældre? Få overblikket, tal og fakta her.

Efter den nye barselsmodel blev fremlagt tirsdag i denne uge, har den fyldt meget i medierne.

Aftalen blev forhandlet hjem af arbejdsgiverne og lønmodtagerne, og særligt de 11 ugers øremærket barsel til mænd har vakt stor opsigt.

Hvor nogle fejrer det som en sejr for ligestillingskampen, mener andre, at den nye model tager det frie valg væk fra familien selv.

Er du i tvivl om, hvad der er op og ned i fakta?

Så har vi samlet en oversigt her:

Hvorfor skal den nuværende barselsmodel ændres?

I dag er der øremærket 14 uger (98 dage) til mor og 2 uger (14 dage) til far/medforældre, men sådan kan det ikke fortsætte.

Et nyt EU-direktiv bestemmer nemlig, at Danmark skal øremærke mindst 8 ugers barselsorlov til fædre/medforældre inden august 2022.

Med andre ord er en ændring af den nuværende danske barselsmodel uundgåelig.

Hvorfor vil EU blande sig i barselsregler?

Formålet med 8 ugers øremærket forældreorlov til hver forælder sker bl.a. for at bidrage til øget ligestilling mellem kønnene ved, at:

 • ..fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet
 • ..tilskynde til en ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser mellem mænd og kvinder
 • ..mindske forskellen i mænds og kvinders indkomst og løn

Læs også: Skræmmende status fra EU: Så langsomt går det fremad med ligestillingen

Hvad er de nye krav om barsel i EU-direktivet? 

Alle EU-lande skal minimum per 2. august 2022 tilbyde:

Fædrebarsel: Fædre – eller den anden forælder – får ret til barsel i 10 arbejdsdage - altså to uger (øremærket) - med en ydelse svarende til ydelse ved sygdom. Det svarer til de danske regler i dag.

Forældreorlov: 16 ugers orlov til hver forældre, hvoraf 8 uger ikke kan overføres fra den ene til den anden forælder (øremærket) og med ret til økonomisk ”passende” ydelse/kompensation for både mor og far/anden forælder.

Direktivet er en ”minimumslov” på området. De enkelte EU-lande gerne må øremærke flere ugers barsel. Kilde: FT.dk

Hvem tager barsel i DK, som det ser ud i dag?

 • FAR: Danske fædre, der fik barn i 2018, tog i gennemsnit 31,9 dages barsel.
  Det vil sige, at de tog 17,9 dages barsel (svarende til lidt over 2,5 uge) UDOVER de 14 dages øremærket barsel.
 • MOR: Danske mødre, der fik barn i 2018, tog i gennemsnit 273,9 dages barsel.
  Svarende til at mødre tager lidt over 39 uger.

Kilde: Danmarks Statistik 

Hvad ved vi om den nye barselsmodel?

En normal barsel består af i alt 48 uger. De bliver i den nye model fordelt sådan:

Grafik - den nye model.jpg

Den nye model for barsel lægger op til en total ligedeling af den del af orloven, som ligger efter fødslen.

Det betyder, at HVIS forældrene ikke foretager sig noget, kan far og mor hver afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser

– Den øremærket barsel frafalder, hvis den ikke bruges – og det gælder for begge forældre. Mor har 15 uger øremærket. Far har 11 uger øremærket.

Af den ikke-øremærkede barsel kan mor overføre op til 13 uger til far, og far kan overføre op til 13 uger til mor. Hvis den anden forælder overfører det maksimale antal uger, betyder det:

 • Far/medforældre kan maksimalt holde 37 ugers orlov.
 • Mor kan maksimalt holde 41 ugers orlov (inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov)

Hvad betyder det for enlige mødre?

Det nye EU-direktiv sikrer ikke, at enlige forældre får øremærket barsel for to. Men da der er talt om et ”minimumsdirektiv”, kan EU-landene godt opretholde nationale regler, som giver mere barsel til de enlige. Der forventes således ingen ændring for enlige forældre i Danmark.

Kilde: FT.dk (2019) 

Hvorfor tager mor overvejende mest barsel i DK?

Kvinder holder næsten ni gange så meget barsel som mænd i Danmark.

Danske forældre blev spurgt i en stor undersøgelse for Institut for Menneskerettigheder i 2020, hvorfor den ene forælder (oftest moren) havde taget hovedparten af barslen.

De tre største begrundelser lød:

1) Økonomiske hensyn (46 procent)

2) Den ene havde et ønske om at afholde størstedelen af barsels- og forældreorloven (41 procent)

3) Moren havde et ønske om at amme længst muligt (31 procent af mødrene svarer dette)

Grfik - Institut for Menneskerettigheder 1.jpg

Hvem er for og imod øremærket barsel til mænd?

Flere mænd end kvinder går ind for 8 ugers øremærket barsel til fædre, som EU kræver indført.

Det viste en undersøgelse blandt 2.000 danske forældre lavet for Institut for Menneskerettigheder i 2020. 

Således svarede 38 procent af fædrene, at de i meget høj/høj grad går ind for øremærkningen, mens samme svar hos kvinderne var 28 procent.

Omvendt er 47 procent af mødrene og 35 procent af fædrene kun i meget lav/lav grad tilhænger af 8 ugers øremærkning.

Grafik - Institut for Menneskerettigheder 3.jpg

Ønsker danske mænd at tage mere barsel?

Mænd vil gerne have meget mere barsel, viser en undersøgelse som Epinion har lavet for HK Privat.

64 procent af de adspurgte mænd vil gerne holde mere barsel. Og kun 16 procent af de adspurgte mænd mener, at den fordeling, der er i dag, hvor kvinder tager 91 procent af barslen, er god.

Derimod mener 42 procent af kvinderne, at mænd bør holde mere barsel. Og 30 procent af de adspurgte kvinder er tilfredse med barselsfordelingen, som den ser ud i dag.

Kilde: Mænd vil have mere barsel – og så starter den næste diskussion…

Hvor mange fædre vil IKKE tage 8 ugers øremærket barsel?

Hvis fædre ikke tager den øremærket barsel, falder den bort. Men hvor mange vurderer, at manden/medforælderen ikke vil afholde en øremærket barsel på 8 uger?

I undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder (2020) fordelte det sig således:

IKKE BRUGE: 14 procent af fædrene svarer, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de ville bruge den øremærkede barsel på 8 uger. 26 procent af mødrene vurderer det samme om deres partner.

BRUGE: 69 procent af fædrene svarer, at de sandsynligvis ville have afholdt 8 ugers barselsorlov, hvis den var øremærket til faren. Lidt færre mødre vurderer, at deres partner ville have afholdt orloven.

Grfik - Institut for Menneskerettigheder 2.jpg

Hvad koster det lønmæssigt for kvinder at gå på barsel?

Forskning peger på særligt én årsag til det fortsatte løn-gab mellem mænd og kvinder: Nemlig børns påvirkning på kvinders karrierer – og at kvinder lønmæssigt aldrig indhenter det tabte.

Kvinder taber i snit 10 procent i livsindkomst pr. barn, mens mænds livsindkomst i store træk er upåvirket af, om han har børn eller ej

På kort sigt falder kvinders arbejdsindkomst med i snit 30 procent efter første barn, bl.a. som følge af barselsorlov, men selv efter 10 år ligger deres arbejdsindkomst stadig i snit 20 procent under, hvad den ellers ville have været.

Forskerholdet undersøgte lønudviklingen hos knap 500.000 danske par med børn fra fem år, før de fik deres første barn, til 10 år efter. Parrene er statistisk fulgt fra 1980 til 2013.

Grafik - HK løngab.jpg

Kilde: Københavns Universitet (2018) og HK.dk

Kan barsel til mænd ØGE en families indkomst på sigt?

Ja, i familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. 

Det er Rockwool Fonden, som har undersøgt effekterne af fem tidligere reformer, og de viser entydigt, at når far tager en større andel af barslen, stiger husstandens samlede indkomst.

Forlænger manden sin barselsorlov med to uger, stiger kvindens årsløn i snit mellem 7.300 og 53.300 kroner – alt efter job og uddannelse.

Kilde: Rockwool Fondens Forskningsenhed (2016) og Pol.dk

Hvor mange er selvstændige i Danmark?

Særligt de selvstændiges vilkår fylder i debatten. De kan blive hårdt ramt på økonomien og/eller ikke have mulighed for at være væk i 8 uger fra deres virksomhed – og de finder det forkert, at barsel bortfalder, hvis den ikke bruges.

Men hvor mange drejer det sig reelt om? Vi har ikke tal for selvstændige, der venter børn. Men følgende tal er forholdstal, som viser det samlede antal selvstændige i Danmark – tallene tager altså ikke højde for fx selvstændige kvinder, der måtte have lukket deres selvstændige virksomhed for at gå på dagpenge, så de kan modtage en barselsydelse.

Tallene her viser status ifl. Danmarks Statisk i andet kvartal af 2021. Vi har fordelt efter køn og i de aldersgrupper, hvor folk som udgangspunkt får børn.

Grafik - DK Stats.jpg

De samme tal for lønmodtagere er:Grafik - DK Stats lønmodtagere.jpg

Hvordan er det med øremærket barsel i de andre nordiske lande?

 • Island: 12 uger (3 måneders) øremærket barsel til fædre (indført 2001)
 • Norge: 10 ugers øremærket barsel til fædre (2014)
 • Sverige: 8 ugers (2 måneders) øremærket barsel til fædre (indført i 2002)
 • Finland: 3 uger i forbindelse med fødslen + 6 ugers øremærket orlov til fædre (indført i 2013)
  *i 2021 forslog den finske regering at øremærke 27 ugers barsel med dagpenge til hver forælder
 • Danmark: 2 ugers øremærket barsel til fædre (indført i 1984)

Kilde: Kvinfo.dk (2018) og Institut for menneskerettigheder (2014) og Akademikerbladet.dk

Hvor meget barsel tager mænd i de andre nordiske lande?

I Danmark og Finland tager fædrene omkring 11 procent af barselsorloven, i Sverige og Island tager de cirka 30 procent og i Norge cirka 20 procent, viste en rapport i 2019 med svar fra 7.500 mænd og kvinder.  

 • Sverige har den største andel af fædre, som holder mere end et halvt års barselsorlov. 
 • Danmark har den største andel af fædre, som kun holder to ugers barselsorlov med deres børn.   

Forskellene skyldes, at Sverige, Island og Norge har et system med øremærket barsel til fædre for at få dem til at tage mere barselsorlov, mens systemet er mere fleksibelt i Danmark og Finland, lyder en af konklusionerne.   

Hvad giver det far og barn imellem, når far tager barsel?

Når mænd tager barsel, er det vigtigt – ikke kun for ligestillingen ­– men også for mænds relation til forældreskabet, forklarer mandeforsker Svend Aage Madsen.

”Når du er sammen med barnet så tidligt som muligt i livet, så har det indflydelse på relationen resten af livet. Det viser al forskning,” siger han og uddyber:

”At (mænd, red.) engagerer sig i barslen og tager ansvar for børnene, mindsker også risikoen for skilsmisse. Og så ved vi også, at mænd begynder at tage mere vare på deres helbred, når de begynder at engagere sig i forældreskabet. Så der er en lang række positive effekter – udover ligestillingen.”

Kilde: Mænd vil have mere barsel – og så starter den næste diskussion… 

Ender vi med sikkerhed med den foreslåede barselsmodel?

Det ved vi ikke endnu. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har forhandlet sig frem til den barselmodel, som de mener er bedst.

Den nye model skal vedtages af et politisk flertal i Folketinget, før den kan blive virkelighed. Som det ser ud nu, er der flertal for den foreslåede model, skriver Berlingske.

Se, hvad vi ellers skriver om: Barsel, Forældre, Familieliv, Samfund, Ligestilling og Politik