voldtægter Forsvaret

Foto: Getty Images Fra 2018 til 2021 er antallet af sager om krænkelser hos det danske militær steget trods nye initiativer.

Voldtægt, nøgenfotos og hænder på lår: Se listen med Forsvarets sager om overgreb og krænkelser

Vi har set på sager om krænkelser og sexisme i Forsvaret, som den militære anklagemyndighed, Auditørkorpset, har haft på deres bord og behandlet gennem de seneste år.

De lå og sov i deres senge på deres arbejdsplads, da flere kvinder i Forsvaret gennem årene har oplevet - mod deres viden og ønske - at mandlige kolleger tog nøgenbilleder af dem.

En kvindelig soldat gik på en toiletgang om natten, da hendes chef greb fat i hende, befølte hende bagfra og skubbede hende op da en væg, da hun gjorde modstand.

En seniorsergent sagde til en kvindelig underordnet, at hun skulle komme forbi, hvis hun trængte til ”en rusketur”, mens han fortalte en anden kvindelig kollega, at han tit så hende for sig, når han onanerede.

Ovenstående beskriver blot få af de sager, hvor kvinder har været udsat for krænkelser i Forsvaret indenfor de senere år. Som offentlighed har vi kendskab til sagerne, fordi de er beskrevet i Auditørkorpsets årsberetninger, hvor den militære anklagemyndighed samler oplysninger deres forskellige typer af sager i det forgangne år - og blandt disse også sager om krænkelser.

ALT.dk har set i Auditørkorpsets årsberetninger fra 2018 til 2021. Her opgiver de det samlede antal sager om krænkelser, hvor de har givet sanktioner, som bøder, og så beskriver de kort om udvalgte sager.

Listen herunder indeholder kun eksempler, som Auditørkorpset selv har valgt at skrive om, og det er dermed ikke alle sager, der bliver fremhævet alle år. Ordlyden er som udgangspunkt fra årsberetningerne, men redigeret ned. Vi har ikke kunnet tjekke, hvilke sager der ikke bliver omtalt. Foreningen Kvindelige Veteraner mener, at der derudover er tale om mørketal på området, og antallet af sager er højere, men at de ikke anmeldes. Læs interviewet med dem her.

2018

2018 = Auditørkorpset havde fire sager om kønskrænkende adfærd, der gav en strafferetlig sanktion.

Eksempler fra årsberetningen 2018: 

 • En sergent greb fat i en kvindelig konstabel under en øvelse i Norge. Krænkelsen fandt sted om natten i en beboelsesbygnings toiletafdeling, hvor sergenten greb fat i kvinden bagfra og befølte hende på trods af, at hun gentagne gange havde bedt ham stoppe berøringen, hvorefter han havde skubbet hende hårdt op ad væggen. Sergenten fik en bøde på 6.000 kroner.
 • En oversergent udviste i en periode på 3-4 måneder krænkende adfærd over for tre kvindelige konstabler. Han udtalte bl.a. ”du er en smuk kvinde, jeg får helt lyst til at give dig et klap i røven” m.v., ligesom han flere gange tog den ene af kvinderne på låret under en kørsel og gjorde tilnærmelser til en af de øvrige kvinder under en fællesspisning ved udtalelser, berøring og tilnærmelser. Oversergenten fik en bøde på 5.000 kroner.
 • En konstabel tog nærfotos af en kvindelig værnepligtigs blottede bryster, bagdel og andet, mens hun sov nøgen på sit værelse. I flere tilfælde sendte han disse fotos og fotos af sit eget erigerede lem til samme kvinde. Konstablen blev i Retten i Viborg idømt 10 dagbøder á 750 kroner for blufærdighedskrænkelse efter Straffelovens § 232.
 • En konstabel berørte en kvindelig sideordnet konstabels kind og lagde sin hånd på hendes brystkasse uden på tøjet, mens hun sov. Konstablen fik en bøde på 4.000 kroner.

Hvad er Auditørkorpset?

Forsvarsministeriets Auditørkorps (Auditørkorpset) er den militære anklagemyndighed i Danmark. Auditørkorpset har til opgave at efterforske og foretage retsforfølgning i sager, der vedrører overtrædelse af den militære straffelov samt sager vedrørende overtrædelse af den civile straffe- og særlovgivning, hvis overtrædelsen er begået af militært personel i tjenesten, i anledning af tjenesten eller på militært område.

Kilde: Årsberetning 2018

2019

2019 = Auditørkorpset havde 14 sager om forskellige former for krænkende adfærd, der gav en strafferetlig sanktion. Af disse var ti af sagerne om kønskrænkende adfærd.

Eksempler fra årsberetningen 2019: 

 • En mandlig oversergent, der også var fungerende delingsfører, slog en kvindelig konstabelelev hårdt i ansigtet flere gange og talte beordrende til hende under et ”i øvrigt frivilligt samleje” (ifølge Auditørkorpset, red.). Delingsføreren fik en bøde på 2.000 kroner.
 • En værnepligtig berørte i flere tilfælde to kvindelige værnepligtige uden på tøjet på bl.a. brysterne og bagdelen, ligesom han sendte flere beskeder af seksuelt krænkende karakter til den ene af kvinderne. Han blev idømt en bøde på 2.500 kroner.
 • En sergent og vagtkommandør udtalte over et fælles radionet på kasernen til værnepligt A, der ledte efter værnepligtig B, at han ”skulle finde den klamme kælling, B ligger og hugger i”, eller lignende, hvilket blev overhørt af andre. Sergenten vedtog en bøde på 2.000 kroner.
 • Auditøren modtog i begyndelsen af juni 2019 en anmeldelse om, at en kvindelig værnepligtig under en afslutningsfest på en kaserne skulle være blevet seksuelt forulempet af en mandlig værnepligtig. Der blev i august 2019 rejst tiltale mod den mandlige værnepligtige for voldtægt og andet seksuelt forhold efter Straffeloven ved i forbindelse med afslutningsfesten at have skaffet sig samleje og andet seksuelt forhold med den kvindelige værnepligtige, idet tiltalte, selvom kvinden på grund af beruselse var ude af stand til at modsætte sig handlingen, gennemførte samleje m.v. med hende. Tiltalte blev frifundet, idet retten uanset det oplyste om forurettedes beruselse ikke fandt det bevist, at ”hun den pågældende aften var ude af stand til at modsætte sig samleje og andet seksuelt forhold med (tiltalte), ligesom det ikke findes bevist, at (tiltalte) havde forsæt til at skaffe sig samleje og andet seksuelt forhold med (forurettede), uanset, at hun var i en tilstand, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.
 • To sergentelever havde i forening med en tredje sergentelev (C) udsat en fjerde sergentelev (D) for krænkende behandling, idet A og B holdt deres penisser op imod og i nærheden af D’s ansigt, mens han sov. C optog billeder og en video af forholdet, som han efterfølgende foreviste til andre i enheden. A og B fik en advarsel efter militærstraffelov for at have deltaget i krænkende billede- og videooptagelser på deres belægningsstue, men i Retten i Esbjerg blev de frifundet for blufærdighedskrænkelse efter straffeloven. C havde forinden retsmødet vedtaget en bøde på 5.000 kr. for blufærdighedskrænkelse. Retten lagde i sin afgørelse bl.a. vægt på, at A og B ikke var ansvarlige for den kultur, der efter det oplyste havde udviklet sig i enheden med at tage nøgenbilleder af sig selv og hinanden.
 • En mandlig overkonstabel blev sigtet for voldtægt af kvindelig premierløjtnant under en udsendelse. Auditørkorpset fik via bistand fra Militærpolitiet indhentet tekniske beviser, der befandt sig på en militærbase. Efterforskningen sandsynliggjorde, at pågældende kunne have været udsat for voldtægt i forbindelse med episoden, og overkonstablen blev derfor den 27. december 2019 sigtet for voldtægt efter Straffeloven.
2020

2020 = 29 sager om forskellige former for krænkende adfærd, der gav en strafferetlig sanktion. Af disse var ni af sagerne om kønskrænkende adfærd.

Eksempler fra årberetningen 2020: 

 • En mandlig oversergent udsatte gentagne gange en underordnet kvindelig kollega for fysiske og verbale krænkelser, herunder bl.a. ved at hive hende i håret, kaste isterninger mod hende og udtale ”fuck dig og dine kæmpepatter” eller lignende til hende. Oversergent fik en bøde 3.500 kroner. Der blev i skærpende retning lagt vægt på krænkelsernes antal og forskellige karakter.
 • En mandlig værnepligtig udsatte en kvindelig sideordnet for krænkende behandling, da han bl.a. skubbede til hende og forsøgte at kysse hende, ligesom han fastholdt hende, da hun forsøgte at gå væk. Den mandlige værnepligtige fik en bøde på 2.000 kroner.
 • En mandlig sergent blevet sigtet for overtrædelse af militær straffelov ved at have fremsat seksuelt betonede udtalelser til en kvindelig konstabel under udsendelse til Estland i sommeren 2020.
 • En mandlig oversergent fremsatte seksuelt betonede udtalelser til en kvindelig sideordnet ved et festarrangement. Sergenten beskyldte bl.a. i en større forsamlings påhør den sideordnede for utroskab og sagde, at ”jeg kan ikke høre, hvad du siger, fordi du har så meget pik i munden” eller lignende. Sergenten fremsatte endvidere på et andet tidspunkt nye særligt krænkende udtalelser over for den pågældende. Den mandlige sergent fik en bøde på 3.000 kroner.
 • En mandlig marinekonstabel fik en bøde på 2.000 kroner for verbale krænkelse af sideordnet kvinde, idet han gentagne gange over for deres fælles kolleger bl.a. udtalte, at kvinden havde opnået en attraktiv stilling ved hjælp af seksuelle ydelser.
 • En mandlig menig soldat sendte bl.a. uopfordret billeder af sig selv med nøgen overkrop til en kvindelig, nyansat sideordnet. Kvinden var påbegyndt tjeneste få dage forud for episoderne. Handlingen blev ikke vurderet til at udgøre en særligt krænkende behandling af en sideordnet (militær straffelov § 19), men da situationen fandtes egnet til at forstyrre forholdet mellem kammerater, blev handlingen vurderet til at udgøre en strafbar pligtforsømmelse. Den mandlige menige soldat fik for dette en bøde på 2.500 kroner.
 • En konstabel udviste støjende, fornærmelig og aggressiv adfærd på en kaserne, da han under påvirkning af alkohol bl.a. højlydt kaldte på en kvindelig konstabelelev og sagde til hende, ”at de skulle knalde”, han gav hende en mindre lussing i ansigtet og kaldte hende en ”møgso”, efter at hun havde påkaldt kasernevagten. Dertil kom at han gentagne gange sparkede til døre, skubbede en anden konstabelelev i brystet og hårdt greb fat i en tredje konstabelelevs håndled med blodudtrædning til følge. Konstablen fik en bøde på 6.000 kroner for grov pligtforsømmelse efter militær straffelov og for vold efter straffelovens § 244.
 • En mandlig værnepligtig, der var under påvirkning af alkohol, forsøgte på en kaserne at lægge sig nøgen i en kvindelig værnepligtigs seng ved siden af denne, ligesom han urinerede på gulvet, samt på tøj og sengetøj tilhørende den kvindelige værnepligtige. En værnepligtig fik en bøde på 2.000 kroner.
 • Auditørkorpset modtog den 11. marts 2020 en anmeldelse om seksuel tvang begået af en mandlig værnepligtig over for en kvindelig værnepligtig på trænregimentet efter en bytur. Auditørkorpset efterforskede sagen og foretog afhøringer af den forurettede og en række vidner. Efterfølgende blev den mistænkte i sagen ligeledes afhørt og sigtet efter Straffeloven for voldtægt ved at have skaffet sig samleje med den forurettede, som på grund af beruselse var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Den 27. oktober 2020 blev påtale i sagen opgivet i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2, da der ikke fandtes at være fornødent bevis for, at samlejet var foregået ufrivilligt.
2021

Sager i 2021 = 36 sager om krænkende adfærd, der gav en strafferetlig sanktion. Af disse var 14 af sagerne om kønskrænkende adfærd.

Eksempler fra årsberetningen 2021: 

 • En overkonstabel blev idømt 2 år og 6 måneders fængsel for at have voldtaget en kvindelig officer under udsendelse til Afghanistan. Dommen faldt i Østre Landsret 19. maj 2021. Den pågældende havde mod den forurettedes vilje afklædt hende, holdt hende fast, og derefter til trods for, at forurettede tydeligt sagde fra over for tiltalte, tiltvunget sig samleje med hende. Ved dommen blev domfældte samtidig pålagt at betale 100.000 kroner i godtgørelse til den forurettede. Domfældte blev varetægtsfængslet efter domsafsigelsen.
 • En mandlig sergent havde under udsendelse til Estland krænket en kvindelig underordnet ved at give udtryk for, at hun ”kendte alt til at sprede ben”, og at hun ”gjorde det hele tiden”, ligesom han kommenterede hendes bukser og sagde, at de var stramme, og at hun havde ”en god røv” i dem eller lignende. Han fik for dette en bøde på 2.000 kroner. Sergenten var ligeledes mistænkt for blufærdighedskrænkelse ved at have befølt den samme underordnede på brysterne, men efterforskningen i denne sag blev indstillet. Auditøren fandt på baggrund af forklaringer fra vidner, at de pågældende befølinger, som havde fundet sted i forbindelse med henholdsvis undervisning af sanitetspersonel i kontrol af vejrtrækning og instruktion i fysiske øvelser, der ikke gik ud over, hvad der var fagligt forsvarligt, relevant og normalt i de konkrete situationer.
 • Under et socialt arrangement sagde en mandlig seniorsergent bl.a. til en kvindelig underordnet, at hun bare kunne komme forbi, hvis hun trængte til ”en rusketur”, og at han godt kunne ordne hende og en anden kvindelig kollega. Seniorsergenten sagde under sammen begivenhed til en anden kvindelig kollega, at han bl.a. tit havde forestillet sig hende, når han onanerede. Han fik en bøde på 4.000 kroner.
 • En mandlig overkonstabel af 1. grad optog gentagne gange billeder i smug af kvindelige uniformsklædte soldater bagfra uden deres vidende og med fokus på deres bagdele. Derudover var der også en episode ved et skydeterræn, hvor han gjorde det samme ved en kvindelig sideordnet, hvor han - uden hendes vidende og i to fælles kollegers påsyn - optog billeder af hende iklædt uniform bagfra med fokus på hendes bagdel. Overkonstabel fik en bøde på 3.500 kroner.
 • Mandlig konstabelelev fik en bøde på 7.500 kroner for bl.a. fire overtrædelser af militær straffelov. I to af forholdene havde den pågældende fremsat krænkende udtalelser, herunder af seksuel karakter, til to kvindelige sideordnede, mens han i de øvrige to forhold ved to lejligheder havde stirret på i alt tre kvindelige sideordnede, mens de skiftede tøj og bl.a. ikke var iført andet på overkroppen end BH. Bøden omfattede desuden et forhold af pligtforsømmelse, idet den pågældende i flere vidners påhør havde udsat to mandlige sideordnede for trusler om vold. Der blev ved bødens fastsættelse lagt vægt på omfanget af den krænkende adfærd.
 • En mandlig løjtnant, der var elev på Hærens Officersskole, blottet under gruppearbejde på Hærens Officersskole sine testikler, da den kvindelige kollega kom ind i rummet, og tildækkede sig først efter, at forurettede havde reageret på blotteriet. Endvidere havde tiltalte i forbindelse med gruppearbejde på en privatadresse blottet sit lem og bl.a. slået det mod en rude ind til en stue, mens han efter den kvindelige kollegas forklaring kiggede på hende gennem ruden. Endelig havde tiltalte i et øvelsesterræn under et taktikmøde med sin studiegruppe taget sit lem frem og urineret, imens han stod i en cirkel med de andre og diskuterede. De tre episoder skete inden for fire måneder. Manden blev idømt 10 dagbøder à 1.500 kroner for blufærdighedskrænkelse efter straffeloven og for brud på militær straffelov om krænkende behandling af kvindelig kollega.
 • Auditørkorpset modtog den 4. december 2021 fra en kompagnichef orientering om, at en mandlig værnepligtig på militært område havde haft samleje med en kvindelig værnepligtig uden dennes samtykke. På baggrund af disse oplysninger blev det besluttet at iværksætte en strafferetlig efterforskning, i hvilken forbindelse den værnepligtige blev sigtet for voldtægt efter straffelovens § 216. Påtale i sagen blev opgivet i februar 2022.
 • Auditørkorpset modtog den 26. juni 2021 orientering fra militærpolitiet om, at en sergent med delingsføreransvar var mistænkt for at have udsat flere underordnede for gentagen kønskrænkende adfærd både forud for og under udsendelse til Irak. Efterforskningen førte til at Auditørkorpset sigtede sergenten for 14 (tallet steg senere til 16, red.) forhold af kønskrænkende adfærd efter dels straffeloven og dels militær straffelov.

Følgende er ikke med i Auditørrapporten, men er siden kommet frem i medierne om sagen mod sergenten med delingsføreransvar:

En aktindsigt, som TV 2s Operation X fik og skrev om i april 2022, viste, at manden i anklageskriftet var tiltalt for blandt andet:

 • At have beluret en kvindelig soldat, imens hun tissede.
 • En anden stod delvist afklædt på sit værelse, da manden kom ind og ifølge kvinden sagde: ”Du kunne da godt have vendt dig om, så jeg kunne se din røv."
 • Om to andre underordnede skulle han have sagt, at han "kunne bruge dem til at tømme sig i, når han havde frustrationer".
 • Til en kvindelig underordnet havde han angiveligt spurgt, om "hun gerne ville bolle med "tanknegeren"", og om "hun gerne ville have en trekant med polakkerne".
 • Han skulle også have trukket en soldat ind på hendes værelse, skubbet hende ned på en seng, låst døren og spurgt: "Er det nu?". Ved en anden lejlighed skubbede han samme kvinde op ad en bil og sagde igen: ”Er det nu?”.
 • Af anklageskriftet fremgik det, at han fortsatte sin adfærd, også efter der var klaget over ham.

Sagen blev behandlet ved Retten i Esbjerg i maj 2022, hvor manden blev 60 dages fængsel, skrev Ritzau. Straffen var gjort betinget af, at han udfører 80 timers ulønnet samfundstjeneste. Samtidig skulle han betale en godtgørelse på 5000 kroner til en kvinde, der var hans underordnede.

10 personer er stadig ansat efter krænkelser

Forsvarsministeriets Auditørkorps gav i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2021 bøder til mindst 24 personer for kønskrænkende adfærd efter den militære straffelov. Tallene fra '17 og '18 er dog med et forbehold, da nogle sager muligvis ikke er dukket op i en søgning i Auditørkorpsets journalsystem, oplyser de selv.

Ud af de 24 personer, som har fået bøder, var 10 af dem stadig ansat i Forsvaret i februar 2022.

I september 2019 melder Forsvarsministeriet ud, at der er nultolerance for kønskrænkende adfærd i Forsvaret. 

Læs også: 10 personer er stadig ansat i Forsvaret efter bøder for kønskrænkende adfærd: Se ministerens svar

Om udviklingen i undersøgelser af krænkelser i Forsvaret

1999: Forsvaret får en politik om seksuel chikane.

2003: En uvildig undersøgelse viser, at 90 procent af kvinderne i Forsvaret har oplevet såkaldt uønsket seksuel opmærksomhed. 3 procent havde været udsat for voldtægtsforsøg. Forsvaret har ikke ønsket at få lavet en ny uvildig undersøgelse siden denne, men de har selv stået bag alle undersøgelser om krænkede adfærd efterfølgende.

2004: Forsvaret iværksatter en række initiativer, der skal gøre op med bl.a. seksuel chikane på arbejdspladsen. Det sker på baggrund af undersøgelsen året før.

2017-2019: Foreningen Kvindelige Veteraner modtager beretninger fra omkring 100 kvinder, der fortæller om krænkende oplevelser i Forsvaret. De dækker over bl.a. nedsættende bemærkninger, en sexistisk omgangstone, tilråb, sultne blikke, uønskede berøringer og enkelte tilfælde af voldtægtsforsøg og anden kønsbaseret vold. Nogle af kvinderne sover også med en kniv under puden for at beskytte sig selv. Ingen af hændelserne er blevet anmeldt, og foreningen er heller ikke selv gået videre med dem, fortalte de dengang til Politiken.

Forsvarets Personelstyrelse oplyser til Politiken, at de i 2018 behandlede ni sager om seksuelt krænkende adfærd. Samme år modtog forsvarets anonyme rådgivere på området 21 henvendelser.

2019: Forsvaret udvider den såkaldte arbejdspladsvurdering (APV) med en tillægsundersøgelse, der skal belyse omfanget af seksuelle krænkelser. Her svarer 11,6 procent af kvinderne, at de oplever, at der er en kønskrænkende omgangstone eller kultur. 55 procent af kvinder, der har oplevet at blive krænket, blev krænket af en kollega, 27 procent blev krænket af deres leder. 24 procent af de kvinder, som blev krænket, svarede, at situationen slet ikke blev håndteret.

I september 2019 melder Forsvarsministeriet ud, at der er nultolerance for kønskrænkende adfærd i Forsvaret. Forsvarsministeren og forsvarschefen lancerer fem initiativer for at modvirke seksuel chikane og krænkende adfærd i Forsvaret og de øvrige styrelser på ministerområdet. 

2020: I januar iværksætter Forsvaret i samarbejde med Forsvarsministeriet en kampagne med fokus på krænkende adfærd og de muligheder, medarbejderne har for at søge hjælp. Kampagnen henviser til hjemmesiden: www.respektforhinanden.dk.

I november 2020 bliver kampagnen fulgt op af en vejledning om krænkende adfærd: Kønskrænkende adfærd, mobning og vold. 

2021: Trods handleplaner og nye initiativer behandler Auditørkorpset et stigende antal sager om krænkelser. De udmåler sanktioner i 36 sager om krænkende adfærd, herunder 14 tilfælde af kønskrænkende adfærd. Heraf to anmeldelser om voldtægt. I 2018 var der fire sager om kønskrænkende adfærd, der udløst strafferetlige sanktioner under den militær straffelov.

Vejledningen om krænkende adfærd bliver i september 2021 revideret som følge af Arbejdstilsynets skærpede krav til chefers håndtering og forebyggelse af krænkende adfærd.

2022: Forsvaret gentager deres egen undersøgelse af omfanget af kønskrænkende adfærd i 2021/2022, og resultatet er ifølge Forsvaret nogenlunde det samme i forhold til den tidligere undersøgelse i 2019.

Om serien "Kære Forsvarschef” - krænkelser i Forsvaret

I januar 2022 bragte ALT.dk og ALT for damerne de første artikler om krænkelser i Forsvaret og interviewede forsvarschef Flemming Lentfer: Forsvarschef om Metoo: ”Vi har svigtet”

Vi indsamler nu flere vidnesbyrd fra kvinder, der har oplevet sexisme - som værnepligtige, udsendte eller civilansatte - for at sætte fokus på, om Forsvaret bør lave en uvildig undersøgelse af kulturen?

Læs mere her:

Har DU oplevet kønnet chikane i Forsvaret?

Fortæl, hvad du har oplevet, og send det i en mail til tip@alt.dk – skriv ’Forsvaret’ i emnefeltet. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Se, hvad vi ellers skriver om: Sexisme, #MeToo, Samfund, Ligestilling og Politik

610x200_woordy_dmjpg.jpg